Afwaardering boekwaarde

Conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording monitort de gemeente de ontwikkeling van de waardering van het gemeentelijke vastgoed met een niet-maatschappelijke functie. Hiertoe toetst de gemeente op grond van de “Concern Richtlijn Waardering gemeentelijk vastgoed 2013” jaarlijks de boekwaarde van het vastgoed met een niet-maatschappelijke functie aan de marktwaarde. Voor de bepaling van de marktwaarde van een vastgoedobject kan zowel de WOZ-waarde uit het kalenderjaar als een recente specifieke op het object gerichte onafhankelijke taxatie worden gehanteerd, tenzij het een pand betreft dat op de verkooplijst staat. Is het laatstgenoemde het geval, dan geldt voor toepassing van de marktwaarde een op verkoop gerichte onafhankelijke taxatie. In 2016 heeft op het strategisch vastgoed een afwaardering plaatsgevonden van € 0,573 mln. Dit bedrag gaat ten laste van de reserve strategische vastgoed stadsontwikkeling. Op het vastgoed dat de gemeente wil verkopen, is € 0,240 mln. afgewaardeerd.

Overzicht van het aantal objecten dat in 2016 is afgewaardeerd op de boekwaarde per 31-12-016 (in 1.000)