Algemeen

Inwoners en ondernemers dragen via de gemeentelijke belastingen en heffingen bij aan de goede voorzieningen in de stad voor zorg, winkels, onderwijs, openbaar vervoer en wegen. De lokale heffingen zijn een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten.

In het coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse Kracht 2014-2018' zijn de kaders weergegeven voor de lokale heffingen in deze collegeperiode. Naast betaalbaar wonen, houden we ook de lasten voor bedrijven laag. Deze paragraaf geeft informatie over het beleid en de ontwikkeling van de tarieven van de lokale heffingen in 2016 en bevat informatie over het kwijtscheldingsbeleid.

Inkomsten lokale heffingen
De opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen voor 2015 en 2016 zijn:

Belastingsoort
(bedragen x € 1.000)

Rekening 2016

Begroting 2016

Rekening 2015

OZB

83.686

84.355

83.294

Afvalstoffenheffing

58.237

59.800

59.357

Rioolheffing

36.686

36.697

35.992

Hondenbelasting

1.979

1.950

2.016

Toeristenbelasting

7.064

6.516

6.552

Precariobelasting ondergronds (kabels, leidingen)

16.472

16.305

16.374

Precariobelasting bovengronds (reclameobjecten en terrassen)

503

548

488

Totaal

204.627

206.171

204.073


Onderverdeling gerealiseerde heffingen 2016 naar belastingsoort