Duurzaamheid en interne milieuzorg

Coördinerend portefeuillehouder: Joris Wijsmuller

Voor de gemeente is duurzaamheid een strategisch onderwerp. Het wordt daarom ingebed in alle gemeentelijke processen en diensten. We stellen onszelf twee doelen. Ten willen we onze eigen processen verduurzamen, zoals inkopen van goederen en diensten, het energieverbruik en het verminderen van afvalstromen. Ten tweede heeft de gemeente een voorbeeldrol en faciliteert burgers en bedrijven in de stad om duurzamer te worden.

Duurzaamheid inkopen
Duurzaam en innovatief inkopen zijn twee essentiële pijlers van het inkoopbeleid. In 2016 ondertekenden we samen met andere overheidsinstanties het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betekent dat we bij de inkoop van diensten en goederen (inclusief werken) in alle fasen van het inkoopproces rekening houden met duurzaamheid in al haar facetten: sociaal, ecologisch en economisch. Het toepassen van MVI leidt tot lagere CO2-emissies en versnelt de transitie naar een circulaire economie wordt gestimuleerd. Ook dragen we zo direct bij aan minder schendingen van mensenrechten in de (internationale) productieketen en meer social return op investeringen.

Energiebesparing
In het energiebesparingsplan (RIS 280014) staan de doelstellingen voor de gemeentelijke organisatie op dit gebied benoemd. De gemeente wil in 2020 12 procent minder energie te verbruiken dan in referentiejaar 2012 en 10 procent van het energiegebruik lokaalwekken uit hernieuwbare bronnen. Dit is een besparing van 90.000 gigajoule (GJ), oftewel bijna 15.000 vaten olie. Aanvullend geldt voor gemeentelijke gebouwen in eigendom dat ze in 2020 minimaal energielabel C moeten hebben.

Naar aanleiding van de Haagse Energie conferentie is het Actieplan CO2 reductie ambtelijke organisatie 2015-2020 opgesteld. Daarin staat de ambitie om volledig over te stappen op energievoorziening uit additionele, lokale, hernieuwbare bronnen.

Voor het Concernbreed energiebesparingsbeleid (CEB) zijn de volgende gegevens van belang:
• Referentieverbruik 2012 (Validatie) : 622.950 GJ
• Besparingsdoelstelling (minder verbruik) : 89.474 GJ
• Te realiseren duurzame opwekking : 62.295 GJ

In 2016 verscheen de gemeentelijke energieverantwoording 2012-2015. Deze jaarlijkse verantwoording vormt de basis voor deze rapportage. De hier gepresenteerde cijfers zijn dus ook die tot en met 2015. In vergelijking met de voorgaande jaren is het totale energieverbruik gedaald. Van de te realiseren besparing van 89.474 GJ is nog maar een opgave van 14.458 GJ over.

CO2-reductie en –compensatie
De gemeente Den Haag koopt groene stroom in. Daardoor wordt aan het elektriciteitsverbruik geen CO2-emissie toegerekend. De CO2-emissie van de overige energiedragers (gas, stadswarmte, mobiliteit en dienstvluchten) compenseren we sinds 2007 in het Klimaatfonds Haaglanden. De kosten voor compensatie bij het Klimaatfonds Haaglanden bedragen € 20 per ton CO2.

Onderdeel

2012

2013

2014

2015

'15 vs '12

Gebouwen

7.516

7.540

5.209

5.429

-27,8%

Objecten en Installaties

267

267

267

4

-98,6%

Mobiliteit

950

963

866

779

-18,0%

Mobiliteit, privéauto’s

0

0

119

117

-2,1%

Totaal

8.733

8.771

6.461

6.328

-27,5%

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2016 startten we met het project Label C. In het CEB ligt vast dat alle gemeentelijke gebouwen minimaal een label C moeten hebben in 2020. Verder geldt sinds 2015 dat meer gebouwen met publieke functies een energielabel moeten afficheren. Energielabels zijn tien jaar geldig.

We inventariseren de mogelijkheden voor zonnedaken. De uitkomsten nemen we mee in het energieadvies per gebouw. Ook zullen de mogelijkheden voor duurzame warmte worden meegenomen. De verwachting is dat we in september 2017 een strategie kunnen opstellen per gebouw.

Inkoop duurzame energie
Begin 2016 is het energiecontract (elektriciteit en gas) van de gemeentelijke organisatie met twee jaar verlengd tot eind 2018. Momenteel kopen we stroom in uit Europese windparken. Naar aanleiding van een rapport van Greenpeace nam de gemeenteraad afgelopen voorjaar de motie aan met de naam: Groene stroom aangenomen (RIS 294456). De gemeenteraad pleit ervoor om lokaal duurzaam opgewekte energie in te kopen van burgers. In 2017 wordt een aanbesteding gedaan voor de inkoop van groene energie. Bij deze gelegenheid zullen we ook invulling geven aan de motie.