Informatiebeleid

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

Informatievoorziening

Op gemeentelijk gebied is een daadwerkelijke start gemaakt om meer samen te werken. Zo hebben zeven partijen, waaronder de vier grote steden, in 2015 het initiatief genomen voor een gezamenlijke aanbesteding mobiele data en spraak. In 2016 nemen 280 partijen deel aan deze aanbesteding en zijn raamovereenkomsten gesloten met ruimte voor lokale keuzes. Ook op andere gebieden werken we steeds meer met de andere grote gemeenten samen. Naast de gemeentelijke coöperatie ‘BIRGIT’ een samenwerkingsverband met Rotterdam en Utrecht voor gezamenlijke software gaat het bijvoorbeeld ook om de voorbereidingen voor het Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet.

In het ‘Sociaal domein’ zijn de informatiesystemen verder ontwikkeld voor de Sociale WijkZorg Teams en voor het Gezinsdossier van de jeugdteams. Ook is een portaal gemaakt om burgers beter bij WMO zaken te begeleiden. Naast de voorbereidingen voor de omgevingswet is in het domein ‘Ruimte & Economie’ de GVOP (Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties)-keten ingericht en in gebruik genomen. Gemeentelijke besluiten worden nu grotendeels digitaal aangeleverd en landelijk gepubliceerd. Den Haag is hiermee koploper in Nederland. De Haagse topografische gegevens zijn in de landelijke BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) opgenomen en zijn als open data beschikbaar. Pilots met 3D-visualisaties van de stad zijn positief verlopen. Er is gestart met de realisatie van een volledig 3D-model van de stad.

Ontwikkelingen in de ICT wereld zoals werken met ‘samenwerkingstools’, ‘cloud’, mobiel werken, ‘social media’, ‘tablets’ en ‘smartphones’ zijn in 2016 verder geïntegreerd in de bedrijfsvoering, met aandacht voor veiligheid en privacy. Deze ontwikkelingen zijn ook noodzakelijk voor de lopende organisatie aanpak inzake IT-vernieuwing.

Informatiebeleid

Informatieveiligheid
De Algemeen Directeuren van de gemeente Den Haag hebben elk een Verklaring van Informatieveiligheid getekend. Daarin wordt verklaard dat opzet en bestaan van beheersingsmaatregelen op 31 december 2016 voldeden aan de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten), met per Dienst de vermelding van de betreffende (kritieke) applicaties. Daarnaast verklaren de Algemeen Directeuren dat voor een afgesproken aantal (kritieke) applicaties deze beheersmaatregelen tevens de werking conform de beheersmaatregelen was. De aanwezige risico’s zijn bekend en waar van toepassing in acties opgenomen om het informatieveiligheidsniveau verder te verbeteren.
Het managementsysteem is in 2015 voorzien van een nieuw normenkader, de Baseline Informatie-beveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). In 2016 is de BIG gehanteerd conform afspraak in het Beleidskader 2015-2018.