Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Topfunctionarissen in dienst van de gemeente mogen niet meer verdienen dan de wettelijk vastgestelde norm; in 2016 geldt een salarisplafond van € 179.000. Voor de uitkering wegens beëindiging van het dienstverband is de norm een maximum van € 75.000. In 2016 hield de gemeente Den Haag zich aan de norm.

Voorts moet de gemeente op grond van de wet normering topfunctionarissen (WNT) de bezoldiging melden van de gemeentesecretaris en de griffier. Hiertoe dient in onderstaande tabel.

Omschrijving

Bedragen x € 1.000

Naam

A.W.H Bertram

H.L.G. Seuren

Beloning

88

107

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn

9

14

Functie

Gemeentesecretaris

Griffier

Duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar

Deeltijd*, hele jaar

Voltijd, hele jaar

*De gemeentesecretaris wordt voor 100% betaald door de gemeente Den Haag en is voor 40% gedetacheerd bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.