Invulling besparing 2016

Coördinerend portefeuillehouder: Rabin Baldewsingh

In het coalitieakkoord ‘Haagse Kracht’ staat een bezuinigingsopgave op de gemeentelijke apparaatskosten die oploopt tot structureel € 21,3 mln. in 2018. In mei 2015 kwam daar een bedrag van € 1,9 mln. bovenop doordat de gemeente ruimte maakt voor garantiebanen. Deze nieuwe banen worden deels gedekt uit besparingen op het apparaat elders. Het totale bedrag is daardoor € 23,2 mln. per 2018. Van deze bezuiniging komt € 14,2 mln. voor rekening van de apparaatskosten voor het primaire proces en € 9 mln. voor rekening van de bedrijfsvoeringsfuncties.

De besparing op de apparaatskosten voor het primaire proces is voor 2016 ingevuld door het inleveren van vacatures en het verhogen van efficiëntie door optimalisaties in de gemeentelijke werkprocessen. In totaal is nu al € 9,8 mln. ingevuld met inhoudelijke maatregelen. Daarmee resteert nog € 4,4 mln. van de totale opgave van € 14,2 mln. Voor 2017 en 2018 zijn al de nodige maatregelen getroffen om de bezuiniging in te vullen, onder meer op onderwerpen als het vergrote van de beheersing van begeleidinsgprocessen op de WW en ziekteverzuim. Tevens worden besparingen gerealiseerd op de apparaatskosten door het stroomlijnen van controles, het werken met scanvoertuigen en het digitaliseren van diverse poststromen.

De taakstelling op de bedrijfsvoering loopt op tot € 9 mln. in 2018. Deze bezuiniging kunnen we realiseren door de diverse bedrijfvoeringsfuncties die nu nog decentraal georganiseerd zijn te bundelen (zie 5.1). In 2016 is € 3,76 mln. van de bezuiniging gerealiseerd, onder andere door het concentreren van de communicatiefunctie. In 2017 volgen de reorganisaties voor de andere bedrijfsvoeringsonderdelen. Hiermee wordt de resterende bezuiniging ingevuld.